Silhouettes
Silhouettes
Tringa sp. si109
Gennaio - Orbetello
Toscana -
ITALY